top of page

ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA · 14-02-2021

COM PODEM VOTAR ELS CATALANS RESIDENTS A L'EXTERIOR EN LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL DIA 14 DE FEBRER DE 2021 • GUIA SOBRE EL SISTEMA DE VOTACIÓ.


La Oficina del Censo Electoral ha publicat les dades del Cens Electoral de Residents Absents (CERA) que s'utilitzarà en les eleccions al Parlament de Catalunya convocades pel Govern de Catalunya pel 14 de febrer de 2021. L’exercici del dret de vot es farà d'acord amb el següent procediment:

El nombre d’inscrits catalans, majors de 18 anys i amb dret de vot en aquestes eleccions és de 255.087 (a reserva dels resultats de les reclamacions d'inclusió/exclusió). Es el CERA tancat a dia 1er d’octubre de 2020.


Tots els catalans residents a l'exterior que tinguin nacionalitat espanyola i que estiguin inscrits en el Cens Electoral de Residents Absents (CERA) o a l’ERTA (Espanyols Residents Temporalment Absents) poden exercir el seu dret de vot en aquestes eleccions independentment del lloc on visquin.


Abans de les eleccions (electors CERA)


Si sou residents permanents en el vostre país d’acollida, comproveu que esteu inscrits en el CERA (Cens Electoral de Residents Absents). Cal posar-se en contacte amb el/la corresponent Consolat o Ambaixada per a tenir-ne confirmació. Tots els residents espanyols, majors de 18 anys, donats d'alta en el Registro de Matrícula Consular (RMC) com a residents absents, formen part automàticament del CERA.


Entre el 28 de desembre i el 4 de gener, convé assegurar-se al consolat de que esteu inscrits al CERA consultant les llistes del cens electoral, comprovant que hi figureu i que les vostres dades són correctes. Si no hi sou o les dades són incorrectes, cal presentar la corresponent sol·licitud de modificació (Reclamació d’Inclusió) en aquest període. Aquestes reclamacions es fan directament al consolat o ambaixada, amb un imprès que us facilitaran, i es resolen en un termini màxim de 10 dies.


Si disposeu d’una identitat electrònica per l’accés a serveis de les administracions públiques (Cl@ve) podeu fer la consulta sobre la vostra inscripció al cens electoral via la pàgina https://sede.ine.gob.es/ce-internet1/pages/frmPresentacion.xhtml


La presentació de la Reclamació d’inclusió és particularment important per aquells que hagueu fet la vostra alta al CERA amb posterioritat a la data de tancament del cens, 1er d’octubre de 2020. De manera general les reclamacions dels que us hagueu inscrit en els mesos d’agost i setembre tenen forces possibilitats de ser admeses. En tots els casos cal intentar-ho.


Si no esteu inscrits al consolat i sou residents temporals


Si sou residents temporals en el vostre país d’acollida i, en conseqüència, no us heu donat d’alta en el Registro de Matrícula Consular (RMC) com a residents permanents podeu, si no heu fet ja, donar-vos d’alta en el registre ERTA (Espanyols Residents Temporalment Absents). La sol·licitud s'ha de formular personalment en les oficines consulars o les seccions consulars de les ambaixades no més tard del 25è (vint-i-cinquè) dia posterior a la convocatòria del procés electoral, és a dir del 22 de desembre de 2020 al 16 de gener de 2021.


L'imprès de sol·licitud es pot trobar en els consolats i les seccions consulars d'ambaixades i al web del Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació espanyol http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Documents/2011INSCRIPCIONNORESIDENTE.pdf


Si ja estàs inscrit com a resident temporal al registre ERTA des de fa, al menys, un any és possible que el Consolat t'exigeixi que t'inscriguis com a resident permanent.


Els consolats apliquen normes molt més restrictives que en el passat per a acceptar les inscripcions a l’ERTA i, de manera general. Només les persones residents des de fa menys d’un any al país i que puguin provar una estada temporal (beca, Erasmus, stage, etc.) són inscrites sense problemes a l’ERTA.


Primera sol·licitud de Vot (‘voto rogado’)


US RECORDEM QUE EL PROCEDIMENT ELECTORAL EN VIGOR ES BASA EN EL DENOMINAT 'VOTO ROGADO' ES A DIR QUE L'ELECTOR HA DE SOL.LICITAR PREVIAMENT LES PAPERETES DE VOT A LA CORRESPONENT DELEGACIO PROVINCIAL DE LA JUNTA ELECTORAL I, NOMES EN SEGONA INSTANCIA, UN COP REBUDA LA DOCUMENTACIO ELECTORAL, POT EXERCIR EL SEU VOT.


Els electors inscrits al CERA que vulguin exercir el seu dret de vot han de formular per correu o per fax, no més tard del 16 de gener, la sol·licitud de vot adreçada a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral, omplint un imprès oficial que els hi serà enviat al domicili que figura en el CERA a tots els inscrits en el cens. Això no impedeix poder obtenir aquest imprès de sol·licitud de vot, que estarà disponible des del dia posterior a la convocatòria de les eleccions, en les dependències consulars o per via telemàtica a ambaixades, consolats o webs ministerials.


El podeu descarregar des de:


Els electors hauran d'enviar la sol·licitud de vot i incloure, juntament amb l'imprès de sol·licitud de vot, una fotocòpia del passaport o del DNI, expedits por autoritats espanyoles o be la certificació de nacionalitat o d'inscripció en el Registro de Matrícula Consular, expedides pel Consolat d'Espanya en el país de residència.


Alternativament al fax i correu ordinari es pot utilitzar també el sistema de ‘ruego de voto por internet’ que és, en principi, el més ràpid i eficaç. Si voleu sol·licitar el vostre vot d’aquesta manera teniu dues opcions:

  1. Per internet amb certificat electrònic. Accedint al tràmit “Solicitud voto CERA” a la direcció https://sede.ine.gob.es/consultaCTTVotoCera/ associat al teu Documento Nacional de Identidad (DNI).

  2. Per internet amb la clau de tramitació telemàtica (CTT) que rebéreu per correu postal al domicili d’inscripció. Accedint al tràmit “Solicitud voto CERA” a la direcció https://sede.ine.gob.es/consultaCTTVotoCera/ amb la CTT, caldrà seguir les instruccions i adjuntar un fitxer amb UN d’aquests documents: DNI, passaport, certificat de nacionalitat espanyola o certificat d’inscripció consular.


Recepció de la documentació electoral


Un cop la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral hagi rebut la sol·licitud de vot, procedirà a enviar a la direcció especificada per l'elector la documentació següent:

  • Paperetes de votació

  • Sobre de votació

  • Dos certificats idèntics d'estar inscrit en el Cens Electoral de Residents Absents i un sobre en el que ha de figurar la direcció de la Junta Electoral competent.

  • Un sobre amb la direcció de l'Oficina Consular o Secció Consular de la Missió Diplomàtica on l'elector està inscrit.

Aquests documents s'enviaran al sol·licitant por correu certificat fins el 21 d’octubre inclòs, si no hi ha impugnacions sobre la proclamació de cap candidatura, o fins el 29 d’octubre, si s'hagués impugnat la proclamació d'alguna candidatura.


L’estat de la tramitació de les sol·licituds de vot per correu es pot consultar online en la ‘Sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística:En aquestes eleccions al Parlament de Catalunya són tres les vies per a poder exercir el vot un cop rebuda la documentació


  1. Vot por correu adreçat a ambaixades i consolats (electors CERA) Els electors inscrits al CERA que optin per exercir per correu el seu dret de vot, han d'incloure en el sobre adreçat a l'Oficina Consular en la que estiguin inscrits, el sobre de votació amb la papereta i el certificat d’inscripció en el CERA, fotocòpia del passaport o del DNI expedits per les autoritats espanyoles o, sinó, certificació de nacionalitat o certificació d’inscripció en el Registro de Matrícula Consular expedides pel Consolat d’Espanya en el país de residència i enviar-ho tot en el sobre adreçat a l’Oficina Consular o Secció Consular de la Missió Diplomàtica a la que l’elector estigui adscrit, por correu certificat no més tard del 9 de febrer.

  2. Vot en urna (electors CERA) Els que vulguin votar en urna, hauran de presentar personalment els sobres i documents mencionats en el punt anterior, a les Oficines o Seccions Consulars que els hi corresponguin per inscripció o en els llocs que se’ls hi assigni per aquest procés electoral, entre el 10 i el 12 de febrer. IMPORTANT: No és possible pels electors inscrits al CERA l’enviament per correu del vot directament a la Junta Electoral Provincial

  3. Vot por correu adreçat a la mesa electoral d’origen (electors ERTA) Si ets elector ERTA, un cop rebuda la documentació en el teu domicili, has de votar per correu (no pots votar en urna), enviant el sobre amb la papereta de vot i el certificat d’inscripció en el ERTA, fotocòpia del passaport o del DNI expedits per les autoritats espanyoles o, sinó, certificació de nacionalitat o certificació d’inscripció en el Registro de Matrícula Consular expedides pel Consolat d’Espanya en el país de residència i enviar-ho tot en el sobre adreçat a la mesa electoral de la teva circumscripció a Catalunya, per correu certificat, fins el 10 de febrer (inclòs).


Electors del CERA temporalment a Espanya


Si algun elector del CERA es troba temporalment a Espanya durant aquest procés electoral, podrà sol·licitar (a l’igual que els residents a Espanya) el vot por correu a partir de la data de la convocatòria fins el dia 4 de febrer (inclòs), sense que això impliqui la baixa en el CERA. A aquest efecte, haurà de complimentar una sol·licitud disponible en qualsevol oficina de Correus d’Espanya i adreçar-la a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral de la seva província d’inscripció.


Els electors hauran de signar la sol·licitud i comprovar que el funcionari de Correus posa la data i el segell corresponent. Un cop rebuda la documentació electoral en la direcció d’Espanya indicada a la sol·licitud, l’elector enviarà el seu vot por correu certificat, no més tard del dia 10 de febrer. Aquests electors no podran votar personalment en la mesa electoral.Electors residents a l’exterior que no s’hagin inscrit ni al CERA ni a l’ERTA


Si no esteu inscrits ni al CERA ni a l’ERTA i no voleu fer-ho, aleshores compteu, a tots els efectes, com a ciutadà empadronat a Catalunya. Podreu exercir el vostre dret de vot presencialment (desplaçant-vos a Catalunya el dia 14 de febrer) o exercint el Vot anticipat per correu del 22 de desembre al 4 de febrer, adreçant-vos a qualsevol oficina de correus de l’Estat espanyol per tal d’obtenir l'imprès de sol·licitud de vot que haurà de lliurar a la mateixa oficina. Un cop presentada la sol·licitud, els serveis de correus en notifiquen la presentació a l'Oficina del Cens Electoral de tal manera que el sol·licitant perd el dret de vot presencial el dia de les eleccions. L'Oficina del Cens Electoral envia la documentació electoral corresponent per correu certificat al domicili (a Catalunya) indicat per l'interessat, a partir del 2 de gener. La documentació facilitada inclou el sobre adreçat a la mesa electoral que correspongui a l'interessat on haurà d'introduir la documentació corresponent i enviar-la com a màxim abans del 10 de febrer.

 

Mail d'informació on podeu consultar tots els dubtes sobre procediment de vot exterior: fiec@fiecweb.cat Document elaborat per la Secretaria de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes


Comments


bottom of page