top of page

Els pronoms febles (e)

Els complements del verb poden ésser representats per pronoms inaccentuats que es

col·loquen immediatament al davant o al darrera del verb.

Es col·loquen generalment davant del verb.

Es col·loquen darrere quan el verb està en imperatiu, infinitiu o gerundi.

bottom of page