Els diftongs

Quan separem les síl·labes d’una paraula hem de parar una atenció especial a aquells casos en què apareixen dues vocals en contacte.

En aquests casos es poden pronunciar les dues vocals en un mateix cop de veu (diftong) o en dos (hiat):

  • ai – re  (ai, diftong) 

  • ae – ro – port  (la a i la e no fan diftong)

 

Conèixer els diftongs és important per poder accentuar correctament, ja que si ens equivoquem a l’hora de determinar les síl·labes d’una paraula apliquem les normes d’accentuació erròniament.


Per exemple: À – vi – a        La paraula àvia s’accentua perquè és esdrúixola
(la i i la a no formen diftong)

 

No totes les vocals permeten formar diftongs. Llegeix i observa les paraules següents: totes tenen diftong. Quines vocals són necessàries per formar un diftong? Intenta deduir-ho.

peu, aigua, peix, cuina, pau, riu, nou, freqüent, tou, duu, nau, feu

 

En un diftong una de les vocals (o les dues) és una i o bé una u.

 

Així, doncs, els diftongs són la combinació de dues vocals que es pronuncien en una mateixa síl·laba, una d’aquestes vocals (o les dues) és una i o una u.

 

Cal saber distingir els diferents tipus de diftong. Fixa-t’hi:

 

- diftongs decreixents  vocal + i/u

ai, ei, ii, oi, ui    <>    aire, rei, boira, cuina
au, eu, iu, ou, uu      <>     pau, peu, ciutat, coure, duu
 

 

- diftongs creixents  


i/u + vocal (en els següents casos)
qua, qüe, qüi, quo     <>     quatre, qüestió, ubiqüitat, quota
gua, güe, güi, guo     <>     guant, aigües, pingüí, aiguota

i +  vocal (al començament de paraula)    <>     iogurt, iode, hiena, ioga...

i, u  entre vocals   <>     noia, deia, veuen...

 

Atenció!

No sempre que tenim una i seguida d’una a, e, o es forma un diftong creixent. Només quan aquesta i és a l’inici de paraula o bé es troba entre vocals.


Exemple:
Són a la mateixa síl·laba, tenen diftong: io-de, io-gurt, fe-ia, no-ia, hie-na...

 

No tenen diftong, són síl·labes diferents: di-a, his-tò-ri-a, re-li-gi-ó…

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

amb el suport de la

© 2020 Asociación Casal Català de Costa Rica

+506 2255-3671 · info@casalcatalacr.cat
 
Av. 6, entre c/ 20 i 22 · San José, Costa Rica