top of page

Els accents en català

En català, hi ha dos tipus d’accents:

bottom of page