Els accents en català

En català, hi ha dos tipus d’accents: