La S sorda i la S sonora


Escolta bé les següents paraules:

Sípia, Bisó, Eriçó, Rinoceront, Mosquit, Zebra, Mussol...

Sonen de la mateixa manera (més fluix): Es diu ESSA SONORA

  • Zebra,bisó.

Sonen de la mateixa manera (més fort): Es diu ESSA SORDA

  • Sípia, mosquit, mussol, rinoceront, eriçó.

El so de la ESSA SONORA, es pot escriure de dues maneres:

  • Amb S, entre vocals: gasolina, bisó, medusa, verinosa.

  • Amb Z, a començament de paraula o després de consonant: zebra, zero, pinzell, dotze, brunz.

El so de la ESSA SORDA, es pot escriure de diverses maneres:

  • Amb S, a principi i final de paraula o entre consonant-vocal: sípia, sóc, saltant, ratolins, mosca.

  • Amb SS, entre vocals: mussol, rossinyol, passo, travesso.Amb C, davant -e -i: cent, rinoceront, cinta.

  • Amb Ç, davant -a, -o, -u: puça, cançó, forçut.

Exemples: