top of page

La C, la K i la Q

Escolta bé les següents paraules: Cor, branques, cara, quilogram (o Kilogram), karaoke, quan.

Totes les lletres marcades en vermell sonen igual. Sonen com CAP.

En català el so de la C que trobem a la paraula CAP, es pot escriure de diverses maneres:

  • Amb C, davant les vocals –a, -o, -u: Cap, Cos, Cullera.

  • Amb C, davant les consonants –r, -l: Creu, Clau.

  • Amb C, a final de síl·laba: Cuc, poruc.

  • Amb QU, davant –e, -i(i en aquest cas la U no sona): Branques, esquís.

  • Amb Q,davant –ua, uo, üe, üi. En aquests casos la U sona i ALERTA, perquè això en espanyol s’escriu amb C: quan (cuando), quant (cuanto), quocient (cociente), freqüent (fecuente), aqüífer (acuífero)

El so de la C que trobem a Cap, també el podem escriure amb K, a vegades: Karaoke, víking, Kenya, Ikea...

Quasi totes les paraules que en singular acaben en –CA, en plural acaben en –QUES:

  • Barca: Barques

  • Seca: Seques

bottom of page